Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᠾᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠯᠳᠤ; ᠳᠤᠤᠭᠦᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᠾᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠤᠤᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠯᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn