Paper Information


Title 《ᠬᠠᠨ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ》ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠳᠤ; ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠬᠠᠨ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ》ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠠᠯ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ 
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠠᠯ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠬᠠᠨ ᠴᠠᠩᠭᠡᠯ》ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn