Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠋ᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ — (1) ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ; (2) ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠦᠯᠬᠦ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ — (1) ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ; (2) ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ; (3) ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1996年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn