Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ; ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ; ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡ;ᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠮ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn