Paper Information


Title ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠯ — ᠭᠠ‍ · ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠰᠤᠨ
Keyword ᠭᠠ‍ · ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠠᠮᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠭᠠ‍ · ᠰᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ — ᠬᠦᠮᠦᠨ — ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn