Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠠ‍ · ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠤᠭ; ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn