Paper Information


Title 《ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠡᠷᠬᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵ᠂ᠰᠠᠢᠨᠲᠡᠬᠦᠰ
Keyword 《ᠤᠭᠤᠲᠤᠷ ᠲᠡᠷᠭᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ》;《ᠲᠡᠷᠬᠢ》
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠵ ᠤᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠲᠡᠯ ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠶᠤᠷᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠷ ᠠ ᠤᠳᠴᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠤᠭᠤᠲᠤᠷ ᠲᠡᠷᠭᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn