Paper Information


Title ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠤ 《ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ》ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩᠴᠤᠬ
Keyword ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ; ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ ; ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠶᠡᠷᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤ᠂ᠴᠢᠨᠥ ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠩ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠍ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠠᠯᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠢᠳᠥᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠲ᠋ᠧᠮ ᠰᠢᠳᠥᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn