Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠨᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 《 ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠾᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠂ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪ ᠡᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn