Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠣᠳᠬᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ; ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ (ᠵᠤᠩᠭᠢᠷ); ᠯᠤᠤᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ; ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨᠵᠢ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ (ᠵᠤᠩᠭᠢᠷ) ᠯᠤᠤᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠩ᠋ᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠤᠬᠠᠢ》ᠱᠠᠨᠵᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn