Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠬᠦᠭᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ; 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠪᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ 《ᠳᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn