Paper Information


Title ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠮᠡᠨᠳᠦ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭ᠋ᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠄ (1) ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; (2) ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠶᠤᠰᠤ; (3) ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ; (4) ᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠦᠲᠦᠷᠢᠯ ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn