Paper Information


Title ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ; ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn