Paper Information


Title ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠠᠡᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ; ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ; ᠠᠲᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠡᠲᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn