Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ 《ᠲᠠᠯᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ》 ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠶᠢᠩ ᠴᠦᠨ
Keyword 《 ᠲᠠᠯᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ》; ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠮᠤᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠼᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ 《 ᠲᠠᠯᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ》 ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠯᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn