Paper Information


Title ᠳᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠳᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ; ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠳᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠢᠮᠠᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠮᠠᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn