Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ) ᠠ‍᠂ ᠠᠯᠢᠮ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ;ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ; ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠬᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn