Paper Information


Title ᠰᠦᠩᠵᠦ ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ ᠭᠧ‍ ᠲᠡᠭᠦᠰ
Keyword ᠦᠵᠢᠨ; ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ; ᠰᠦᠩᠵᠦ
Abstract ᠦᠵᠢᠶᠡᠳ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠨᠡᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠤᠳᠬᠢᠴᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠲᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠴᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠴᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn