Paper Information


Title ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠤ》 ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ;ᠲᠦᠪᠡᠳ ;ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ; ᠬᠠᠭᠠᠳ;《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠤ》
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn