Paper Information


Title ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠨᠠᠮᠢᠰ; ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ
Keyword ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠨᠷ᠎ᠡ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ
Abstract ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠴᠠ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ᠂ ᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠬᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn