Paper Information


Title ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ《ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ — ᠬᠦᠮᠦᠨ — ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ》ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠨᠠ‍·ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠ ᠪ·ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ 《ᠬᠦᠮᠦᠨ — ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ — ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ》 ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢ《ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ — ᠬᠦᠮᠦᠨ — ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠠ‍·ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ《ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯ》ᠪᠠ ᠪ·ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠡᠬᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ《ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯ》 ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠬᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn