Paper Information


Title ᠠ‍·Q ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠴᠠᠴᠡᠭ
Keyword ᠠ‍·Q; ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ; ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠤ《ᠠ‍·Q ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ》 ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠠ‍·Q ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠳᠣᠣᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠯ ᠳᠣᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠡᠢᠶ ᠡ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ《ᠬᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ》 ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn