Paper Information


Title ᠰᠣᠨᠤᠮᠷᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠰᠤᠨᠤᠮᠷᠠᠰᠢ; ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ;《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠂ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
Abstract ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠤᠮᠷᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯ19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ》ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠮᠷᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷ ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn