Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠡᠦ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ;ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn