Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠭᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ; ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠦᠷ ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠭ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠢᠰᠡᠭ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢᠯᠭᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠰᠦᠰᠦᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠹᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn