Paper Information


Title ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠤᠷᠨ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ; ᠬᠦᠤᠷᠨ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠢᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ᠋ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠤᠷᠨ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn