Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ(ᠬᠣᠶᠠᠷ)— 《ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠬᠤᠢᠢᠳ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ; ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ《ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ? ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠯᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠲᠡᠩᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠋ ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠌ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠮᠵᠢᠲᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn