Paper Information


Title ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》
Creator ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠷᠦᠩ; ᠵᠢᠨᠰᠢᠶᠤᠤ
Keyword ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ;ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ; 《ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠢᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠴᠤᠬᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠢ᠋ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃《ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ 《ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠲᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠲᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ 《ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn