Paper Information


Title 《ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠬᠢᠬᠡᠳ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠡᠦ᠂ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》;《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》ᠪᠤᠯ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠦ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ《ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn