Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Creator ᠶᠠᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ
Keyword ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ; ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠲᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠬᠤᠡᠰᠢᠶ ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn