Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ;ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ; ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ F1᠂F2
Abstract ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ〔〕〔a〕〔e〕〔i〕〔0〕〔v〕〔o〕〔u〕 ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠤᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 〔o〕ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠢ — ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ 〔e〕ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠨᠷ ᠢᠯᠠᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 〔e〕〔u〕ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 〔e〕〔i〕ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂〔a〕ᠠᠮᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠤᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃〔u〕〔o〕ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ 〔ο〕 ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃  
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn