Paper Information


Title 《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ; ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠵᠢᠯ ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠵᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠢᠡᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ 《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠨᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠵᠢᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn