Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠸᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠡᠢᠨ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠵᠡᠪ
Keyword ᠴᠠᠸᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠳ᠋ᠢᠪᠡ ᠰᠠᠩᠵᠡᠡᠢᠵᠠᠮᠰᠤ; ᠯᡁᠠᠽᠠᠨᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠸᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠷᠤᠵᠦ᠂ᠰᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn