Paper Information


Title ᠤᠷ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠪᠢ‍᠂ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ
Keyword ᠤᠷ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ; ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ; ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ
Abstract ᠤᠷ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠷ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠷ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn