Paper Information


Title ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ
Creator ᠲᠤᠭ
Keyword ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ;ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ; ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Abstract ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn