Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ 《ᠴᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠴᠢ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ; ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ; ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠤ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠋;ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠣᠷᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃《ᠴᠠᠮ》ᠬᠠᠷᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸ᠋ᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ 《ᠴᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠂ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠋ ᠠ᠂ᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ《ᠴᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠶ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn