Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠳ᠂ᠪᠣᠯᠠᠭ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ; ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ᠡᠨᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠯᠡᠳᠦᠨ ᠢᠨᠭᠡᠳᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠷᠬ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn