Paper Information


Title ᠪ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠯᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ—ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠦᠡᠵᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠬ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠪ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ; ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ; ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠪ᠂ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠋ ᠠ᠃ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠲᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠣᠤᠷ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠳᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠦᠡᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠬ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn