Paper Information


Title 《ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ》᠋ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ; ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ》 ᠢ 《ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ 《ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ 《ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶᠢᠭ》 ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn