Paper Information


Title ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠯᠠᠰᠤᠨᠮ ᠡ
Keyword ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ;ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ;ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ 
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn