Paper Information


Title ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠢᠯ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword
Abstract ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠯ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠩ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠪᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1993年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn