Paper Information


Title ᠶᠠᠩᠰᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ
Creator ᠵᠠᠯᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠠᠩᠰᠠᠩ; ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠠᠳᠢᠩ ᠪᠠ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠰᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn