Paper Information


Title ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠎—《ᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠳᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠨᠣᠮ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ — 《ᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠣᠷᠤᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn