Paper Information


Title 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠬᠤᠷᠢ》 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠠᠯ
Keyword ᠬᠤᠷᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠳᠠ;《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》
Abstract ᠬᠤᠷᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠭᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 5 ᠳ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭ᠋ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn