Paper Information


Title ᠠᠯᠲᠠᠷᠳᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠠ
Creator ᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠱᠠ; ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ; ᠠᠶᠤᠷᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠠ;ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ; ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn