Paper Information


Title 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠰᠡᠳᠬᠦ ᠤᠢᠨᠰᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ;᠋ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠰᠡᠬᠦ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ; ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠩᠰᠡᠬᠦ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ《 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》 ᠲᠡᠭᠢ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠵᠤ᠂《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ》ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠨᠰᠡᠬᠦ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn