Paper Information


Title ᠪ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠪ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌;ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠯ; ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠬᠠᠯ; ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪ‍ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠨ《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》《ᠶᠠᠷᠠ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ》᠂《ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠮᠠᠷᠺ》 ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠷᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn