Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ
Creator ᠭ‍ • ᠮᠦᠩᠭᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ; ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn