Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠡ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ; ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠯᠤᠭ᠋ᠤᠳᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭ᠋ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠪᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn