Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠯᠡᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ - ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ
Creator ᠡ‍ • ᠠᠯᠮᠠᠰ
Keyword ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠡᠳ; ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠲᠠᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠨ᠋ᠤᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠵᠢᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠠᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn